Anckargripsgatan 3 i Malmö

Dataskydd (GDPR)

Vi lovar skydda dina personuppgifter så mycket vi kan. Vi säljer inte några uppgifter till tredje part och de enda utomstående vi meddelar är:

1. Myndigheter och andra som vi är tvungna enligt lag, förordning och föreskrift. Detta gäller exempelvis Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala Studiestödsnämnden och andra organisationer som måste få ta del av dina personuppgifter för att du ska beviljas tillträde till utbildningen, beviljas studiestöd och liknande. Detta gäller också avhängiga tjänsteleverantörer som Mecenat och Studentkortet.

2. Olika företag vars produkter och tjänster vi erbjuder dig som studerande och som måste registreras med emailadress, namn och adress. Detta gäller exempelvis Adobe, Lynda och Binero för de av er som för tillgång till dessa produkter under er utbildning. Det är helt frivilligt att avstå dessa produkter eller arrangera dessa på annat sätt. För hantering av dina uppgifter för sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

3. I vissa utbildningar ansvarar du själv för övriga registreringar som skolan betalar för men som inte hanteras av skolan, exempelvis utvecklarkonto hos Apple eller försäljningskonto hos Google. För sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

4. På vår e-learningplattform registreras också dina framsteg, provresultat och underlag för betyg. Denna information kan endast ses av de studerande samt av skolans medarbetare, Viss information, exempelvis examensarbete, kan vara publik information enligt offentlighetsprincipen och regleras då i enlighet med svensk lag.

Vad som skrivs ovan gäller Sveriges Yrkeshögskola AB och alla bifirmor, exempelvis Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola.

All lagring av personuppgifter sker antingen lokalt på egna datorer eller på servers inom EU/EES. Rektor har ett övergripande ansvar för att uppgifterna lagras säkert.

Genom att du begär information eller gör en ansökan till några av våra utbildningar, medger du också att du är medveten om att dina uppgifter kommer lagras av oss i enlighet med ovan.

Ändrar vi någon av dessa punkter kommer du få information sänt till dig om detta på den emailadress vi har registrerad för dig. Du har också rätt att se all information vi har registrerad om dig. Om du önskar kan vi ta bort all information om dig från våra register när du tagit examen, med undantag för den studiedokumentation vi måste tillhandahålla för myndigheterna. För mer information, var god maila info@my.se

Data Protection (GDPR)

We promise to protect your personal data as much as we can. We do not sell any information to third parties, and the only external parties we notify are:

  1. Authorities and others we are required to inform by law, regulation, and statute. This applies, for example, to the Swedish National Agency for Higher Vocational Education, the Swedish Board of Student Finance, and other organizations that must access your personal data for you to gain admission to the education, be granted study support, and the like. This also applies to service providers such as Mecenat and Studentkortet.
  2. Various companies whose products and services we offer to you as a student, and which must be registered with email address, name, and address. This applies to companies for those of you who have access to such products during your education. It is entirely voluntary to abstain from these products or to arrange them in another way. For the handling of your data for such services and products, the service or product provider’s rules for personal data apply.
  3. In some courses, you are responsible for other registrations that the school pays for but does not handle, such as developer accounts with Apple or sales accounts with Google. For such services and products, the service or product provider’s rules for personal data apply.
  4. On our e-learning platform, your progress, test results, and basis for grades are also registered. This information can only be seen by the students and the school’s employees. Some information, such as thesis work, may be public information according to the principle of public access and is then regulated in accordance with Swedish law.

What is written above applies to Sveriges Yrkeshögskola AB and all its subsidiaries, for example, Malmö Yrkeshögskola, Göteborgs Yrkeshögskola and Stockholms Yrkeshögskola.

All storage of personal data is done either locally on personal computers or on servers within the EU/EEA. The principal has overall responsibility for the secure storage of the data.

By requesting information or applying for any of our courses, you also agree that you are aware that your data will be stored by us in accordance with the above.

If we change any of these points, you will receive information sent to the email address we have registered for you. You also have the right to see all information we have registered about you. If you wish, we can remove all information about you from our records after you have graduated, except for the academic documentation that we must provide to the authorities. For more information, please email info@my.se.


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss