YH-MYNDIGHETEN GRANSKAR OSS VI ÄR ETT FÖREDÖME!

YH-Myndigheten granskar Malmö Yrkeshögskola

[Vi är ett föredöme!]

Myndigheten för yrkeshögskolan granskar alla yrkeshögskolor med jämna mellanrum. Det som kontrolleras extra noga nu är skolans ledningsgrupp, lärandet, LIA (praktik) och skolans kvalitetsarbete.

Svenska myndigheter ger aldrig beröm men i Myndighetens beslut MYH 2016/52 efter granskning av Programmerare iPhone och Android på Malmö Yrkeshögskola framkommer bland annat:

”Utbildningen genomförs med goda tekniska förutsättningar då det finns en god planering och framförhållning i utbildningen. De studerande upplever att utbildningsledaren är lättillgänglig, har ett stort engagemang och kunskaper om det yrkesområde utbildningen leder till. De studerande ges pedagogiska förutsättningar att nå utbildningens mål genom att anordnaren tar ett tydligt ansvar för utbildningen som pedagogisk helhet, har väl utvecklade rutiner gällande undervisande personal men också genom att kurserna bildar en pedagogisk helhet.”

”Utbildningsanordnaren har en god samverkan med LIA-arbetsplatserna och ett nätverk som erbjuder tillräckligt antal relevanta och kvalificerade LIA-platser. Kursmålen för LIA-kursen stämmer väl överens med utbildningens mål och innehållet i LIA har ett tydligt samband med utbildningens övriga kurser.”

”Utbildningens innehåll är starkt arbetslivsorienterat. Ledningsgruppen har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom yrkesområdet, ett stort engagemang och säkerställer hög yrkesrelevans i utbildningens alla delar genom att de utövar ett reellt inflytande över utbildningen i sin helhet och bidrar med relevanta LIA-platser.”

”Kvalitetsarbetet är föredömligt heltäckande och omfattar hela utbildningens genomförande, men också resultat- och effektuppföljning och värdegrundsfrågor. Utbildningsanordnaren tar tillvara synpunkter från de studerande och ledningsgruppen i syfte att utveckla utbildningen.”

– Det enda myndigheten noterar i sin 14 sidor långa granskning är att ett enda dokument sänts ut i förväg till ledningsgruppens ledamöter och därmed inte numrerats som bilaga utan endast bifogats som bilaga till ledningsgruppens protokoll. Det är kritik vi kan leva med, konstaterar Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Även i granskningen som gjordes 2012 fick Malmö Yrkeshögskola klart godkänt utan anmärkning. www.facebook.com/yrkes/photos/a.182504645134572.65884.173014382750265/485313621520338/

Under många år har Malmö Yrkeshögskola arbetat med sitt systematiska kvalitetsarbete, bland annat genom att samtliga utbildningsledare genomgått yrkeshögskolqförbundets Utbildningsledarutbildning samt Skolverkets rektorsprogram.

Att detta arbete gett resultat syns också i myndighetens avslutande rekommendation:

”Myndigheten rekommenderar utbildningsanordnaren att vidmakthålla det föredömligt heltäckande, befintliga systemet för kvalitetsarbetet.”

— Det finns inget viktigare för oss än att de studerande ska få en så bra utbildning som möjligt, säger Marie Bjelksäter. De studerande investerar ett år av sina liv och förväntar sig en utkomst av allt arbete de lägger ner, något vi har största respekt för.

— Arbetslivet är i sin tur beroende av att de får nya medarbetare med rätt kunskap. Vi strävar därför att ge våra studenter den mest användbara kunskapen då detta i sin tur skapar nya affärsmöjligheter för framsynta företag och organisationer vilket gynnar hela samhället.

För ytterligare information om Malmö Yrkeshögskola, kontakta utbildningsledare Marie Bjelksäter marie@remove-this.my.remove-this.se eller rektor Claes Magnusson claes@remove-this.my.remove-this.se

News date menu

News tag menu