Anckargripsgatan 3 i Malmö

Uppföljande kvalitetsgranskning av Programmerare iPhone och Android

Hur klarade vi oss denna gång?

Redan 2016 granskade myndigheten vår flaggskeppsutbildning Programmerare iPhone och Android med mycket gott resultat och konstaterade ”Myndigheten rekommenderar utbildningsanordnaren att vidmakthålla det föredömligt heltäckande, befintliga systemet för kvalitetsarbetet”. http://d.pr/ibXdv2

Det ingår i Myndighetens uppdrag att genomföra regelbundna och återkommande granskningar. Under hösten 2020 och våren 2021 har Myndigheten därför återigen granskat vår utbildning med fokus på ledningsgrupp, undervisande medarbetare, LIA och vårt kvalitetsarbete:

Svenska myndigheter ger aldrig beröm utan det bästa resultat vi kan räkna med är ”Myndigheten avslutar härmed granskningen” – vilket på svenska betyder ungefär ”inget att anmärka på, alltså bra jobbat”. Så blev det även denna gång:

”Strukturen kring ledningsgruppsmötena är utvecklad och medger tydlig plats för alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningsanordnaren arbetar löpande med utvecklingen av vuxenpedagogik och ser till att en röd tråd i utbildningen finns genom att säkerställa att det sker god överlämning mellan kursblock. Utbildningsanordnarens stärkta systematiska kvalitetsarbete samt stärkta samarbete med arbetslivet har för utbildningen inneburit att examinationsgraden höjts.”

”Ledningsgruppen och kvalitetsarbete
Bedömning
Utbildningsanordnaren och ledningsgruppen har arbetat med kvaliteten på området på ett sätt som har stärkt utbildningen.”

”Undervisande personal
Bedömning
Utbildningsanordnaren och ledningsgruppen har arbetat med kvaliteten på området på ett sätt som har stärkt utbildningen.”

”Samverkan med LIA-platserna
Bedömning
Utbildningsanordnaren och ledningsgruppen har arbetat med kvaliteten på området på ett sätt som har stärkt utbildningen.”

”Kvalitetsarbete
Bedömning
Utbildningsanordnaren och ledningsgruppen har arbetat med kvaliteten på området på ett sätt som har stärkt utbildningen.”

”Myndigheten avslutar härmed granskningen.”


Malmö Yrkeshögskola är kvalitetscertifierad av Almega Utbildningsföretagen samt medlemmar i SIQ – Swedish Institute of Quality.


Malmö Yrkeshögskola har som målsättning att arbeta helt transparent och öppet. Därför publicerar vi både det som är positiva nyheter men också det som kan upplevas som negativa nyheter. Vi ser det som en trovärdighetsfråga samt att både beröm och kritik ger oss möjlighet ta nya steg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Myndighetens granskning finns därför att läsa i sin helhet på http://d.pr/nibX1g+