Anckargripsgatan 3 i Malmö

Myndigheten för yrkeshögskolan klarar sig på håret.

Myndigheten får kritik av Justitiekanslern för brister i sin hantering men slipper betala skadestånd.

Bakgrunden är att Malmö Yrkeshögskola 2019 fick avslag på samtliga 14 ansökningar som gjordes 2018 då Myndigheten för yrkeshögskolan mycket oväntat ansåg att Malmö Yrkeshögskola ”inte kan anses uppfylla de krav som ställs på ekonomisk skötsamhet enligt 12 § YHL”.

Detta stämde inte med verkligheten som istället visade att Malmö Yrkeshögskola hade en utmärkt ekonomi, aldrig häftat i skuld till stat eller någon annan, aldrig några betalningsanmärkningar, en rekordhög kreditrating om 84 av 100 samt AAA från Bisnode/Soliditet.

Malmö Yrkeshögskola kontaktade omedelbart myndighetens generaldirektör med begäran om rättelse, vilket denne omgående biföll, men eftersom Myndigheten för yrkeshögskolas resurser för 2019 vid det tillfället redan var förbrukade, fick skolan snabbt 14 nya avslag utan vidare motivering – dessutom av samma handläggare som fattat de första felaktiga besluten.

Malmö Yrkeshögskola accepterade inte detta utan skolans juridiska ombud anmälde Myndigheten för yrkeshögskolan till Justitiekanslern, detta för att för vår egen och andras del tvinga fram ordning och reda i myndighetens beslut.

Och så blir det.

Idag kom beskedet från Justitiekanslern som framhåller kritik mot Myndigheten för yrkeshögskolan.

”I frågan om de kriterier som Myndigheten för yrkeshögskolan uppställt vid bedömning av den s.k. anordnarkompetensen i 12 § YHL, har myndigheten medgett att det finns skäl att vara tydligare.”

”Enligt Justitiekanslern är det tveksamt om myndigheten i tillräcklig utsträckning tydliggjort för sökanden att den vänder sig till kreditupplysningsföretag för att kontrollera sökandens ekonomiska ställning och att det är ansökningsdatum som läggs till grund för prövningen.”

”Myndigheten för yrkeshögskolan har anfört att den har inlett ett översynsarbete för att se om handläggningen och beslutens utformning kan förbättras. Mot den bakgrunden finner jag inte skäl att, utöver detta konstaterande, vidta någon ytterligare åtgärd.”

— Vi får väl vara nöjda med detta, även om jag gärna sett en skarpare formulering från Justitiekanslerns sida, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola. De höga krav på rättssäkerhet både myndighet och studerande ställer på oss, tycker vi är rimliga att även ställa på en myndighet som fördelar miljardanslag.

I sitt inlägg till Justitiekanslern försvarar Myndigheten för yrkeshögskolan sig med ”Alla aktörer som avser att göra en ansökan måste därför själva göra en riskanalys som omfattar både bifall och avslag av myndigheten.”

På detta svarade Malmö Yrkeshögskolas ombud:

”Vad Malmö Yrkeshögskola inte har haft med i sin riskanalys och som vi inte heller menar borde behöva tas med i en riskanalys är att en myndighet som ansvarar för att bevilja miljardbelopp i statsbidrag utan lagstöd skulle hitta på egna krav på vad en sökande måste uppfylla, hålla dessa krav hemliga för sökandena, sedan misslyckas att kontrollera dessa egna påhittade krav, misstolka de äldre uppgifter myndigheten istället grundat sitt beslut på för att på felaktiga grunder avslå 14 ansökningar. När myndigheten sedan upptäcker de allvarliga fel som enskilda handläggare gjort och därmed potentiellt exponerat myndigheten för ett skadestånd i mångmiljonklassen låter myndigheten samma enskilda handläggare få chansen att reparera sina misstag genom att hitta andra grunder till avslag för att därmed kunna säga att det tidigare misstaget inte lett till någon skada. I det läget hade myndigheten redan fördelat i princip hela verksamhetsanslaget och gjort alla de prioriteringar de bedömt skulle göras.  

Om Myndigheten för yrkeshögskolan inte förstår hur detta står i strid med grundläggande krav på rättssäkerhet och opartiskhet vid fördelningen av statliga medel i miljardklassen så får det stå för myndigheten.”

Därmed lägger Malmö Yrkeshögskola detta ärende till handlingarna, men lovar att även i framtiden inte acceptera annat än ärliga, uppriktiga och rättssäkra beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan – även om det kan påverka våra möjligheter tilldelas uppdrag.